چرخ گوزن خز سیاه و سفید 10 چشم به انتظارنشسته بودند