مقایسه قدرت با شن و ماسه فونز و شن و ماسه به طور منظم