هنگامی که تولید 1100 تن از مواد ماسه خط تولید کامل