مواد معدنی راجستان، مخرب، الماس کنترل آلودگی هیئت مدیره اجمیر 17 5 2012